DẠNG HIỂN THỊ LẬT TRANG

Dạng hiển thỉ chính là cách chúng ta muốn xuất bản ấn phẩm của mình bằng cách nào và tùy theo nội dung tương ứng:

-Với Album hình ảnh thì dùng Lật trang hoặc Danh sách

– Với Video, PM3, Youtube thì dùng Media playlist

-Với Ebook thì dùng tập tin Epub

Ngoài ra tùy chọn Lật trangDanh Sách được nhiều ứng dụng nhất vì nó tích hợp nhiều tính năng như Hình ảnh, Video, Text, Audio, MP3, MP4…

I. Tạo mới 

Cách 1: Khi tạo mới tùy chon 1 trong 4 dạng hiển thị và ấn tạo mới và biên tập. Ở đây dùng Lật trang

 Cách 2: Chỉnh sử thông tin bằng cách nhấp vào ấn phẩm và tùy chọn ” Biên tập nội dung

II. Biên tập

– VIDEO HƯỚNG DẪN DẠNG HIỂN THỊ LẬT TRANG – HÌNH ẢNH

Thêm hàng loạt hình vào Album:

+Dùng chuột kéo hàng loạt hình ảnh vào biểu tượng “BÁM HOẶC KÉO THẢ HÌNH VÀO ĐỂ THÊM TRANG NGAY”

+Nhấp Phát hành để xuất bản ấn phẩm

 

 

 

 

– VIDEO HƯỚNG DẪN DẠNG HIỂN THỊ LẬT TRANG – VIDEO

– VIDEO HƯỚNG DẪN DẠNG HIỂN THỊ LẬT TRANG – AUDIO BOOK

Nhấp vào biểu tượng edit

+ Định dạng

+ Vị trí hiển thị: vị trí xuất hiện trong trang

+ Tên bài: tiêu đề cho trang/video/hình ảnh

+ Định dạng trang

– Hình + text + video : Úp hình ảnh + file MP3 và thêm phần biên tập nội dung nếu muốn

-Text + Audio: Biên tập nội dung + Audio vào

– Video + Test : Thêm video và hình ảnh

 

-Sau khi biên tập xong nội dung thì nhấn ĐÓNG và  PHÁT HÀNH để phát hành Hub

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *