DẠNG HIỂN THỊ MEDIA PLAYLIST

Dạng hiển thỉ chính là cách chúng ta muốn xuất bản ấn phẩm của mình bằng cách nào và tùy theo nội dung tương ứng:

-Với Album hình ảnh thì dùng Lật trang hoặc Danh sách

– Với Video, PM3, Youtube thì dùng Media playlist

-Với Ebook thì dùng tập tin Epub

Ngoài ra tùy chọn Lật trangDanh Sách được nhiều ứng dụng nhất vì nó tích hợp nhiều tính năng như Hình ảnh, Video, Text, Audio, MP3, MP4…

I. Tạo mới 

Cách 1: Khi tạo mới tùy chon 1 trong 4 dạng hiển thị và ấn tạo mới và biên tập. Ở đây dùng Media playlist

 Cách 2: Chỉnh sử thông tin bằng cách nhấp vào ấn phẩm và tùy chọn ” Biên tập nội dung

II. Biên tập

 – VIDEO HƯỚNG DẪN DẠNG HIỂN THỊ DANH SÁCH – VIDEO

 – VIDEO HƯỚNG DẪN DẠNG HIỂN THỊ DANH SÁCH – VIDEO

Khai báo các thông tin cần

1. Thêm hình nền đại diện

2. Thêm video: có thể dùng video loại MP3, MP4, Youtube.

+ Tiêu đề: Tên miêu tả video

+ Hình: Hình đại diện cho video đó

+ Loại media:nhấn vào từng loại media mà bạn muốn phát hành.

3. Di chuyển video: nhấp vào giữ chuột để thay đổi vị trí các video mong muốn

4. Nhấp vào để thay đổi tên  + video mới

5. Delete video không muốn

6. Phát hành video: Nếu không phát hành thì video chỉ lưu trự lại và không có trong video

7. Sau khi hoàn tất thoát khỏi ấn phẩm và tạo mới tiếp tục.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *