GIAO DIỆN CHÍNH

 

 

  1. Thêm loại ấn phẩm: Tên nội dung ấn phẩm sẽ tạo trong Mục lục khi phát hành Hub
  2. Nhập tên loại ấn phẩm cần tìm: Tìm kiếm tên loại ấn phẩm để chỉnh sửa nhanh nhất khi có quá nhiều ấn phẩm trên Menu
  3. Menu chính: Danh sách các loại ấn phẩm đã tạo
  4. Chỉnh sửa tên Menu các loại ấn phẩm: Thay đổi nội dung loại ấn phẩm
  5. Xóa loại ấn phẩm: Xóa  loại ấn phẩm khỏi thư mục. Sau khi xóa sẽ không khôi phục lại  loại ấn phẩm đó được
  6. Thêm ấn phẩm: Thêm tên thư mục con trong từng loại ấn phẩm.
  7. Nhập tên ấn phẩm cần tìm: Tìm kiếm tên ấn phẩm để chỉnh sửa nhanh nhất khi có quá nhiều ấn phẩm bên trong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *