THÊM LOẠI ẤN PHẨM

I. GIỚI THIỆU

Loại ấn phẩm chính là MỤC LỤC chính cho App sau khi xuất bản. Bên trong loại ấn phẩm sẽ có các bài viết, video, audio book….

VIDEO HƯỚNG DẪN THÊM LOẠI ẤN PHẨM VÀ MỤC LỤC KHI PHÁT HÀNH HUB.

II. CÁCH THÊM LOẠI ẤN PHẨM

  1. Nhấp vào biểu tượng “Thêm loại ấn phẩm
  2. Tên loại ấn phẩm: Điền tên nội dung ấn phẩm bạn muốn phát hành
  3. Vị trí hiển thị: Là số thứ tự ấn phẩm sẽ hiển thị trên Menu trong ehubly. VD: CD Mỹ Tâm thứ 1, Game Show thứ 2
  4. Mô tả: Điền mô tả cho tiêu đề hay nội dung của sản phẩm, đây là phần khai báo chi tiết ấn phẩm để gợi ý nội dung cần thực hiện ( không bắt buộc )
  5. Lưu: Sau khi hoàn tất thêm loại ấn phẩm.
  6. Đóng: Thoát khỏi ấn phẩm. Nếu chưa lưu thì sau khi đóng ấn phẩm chưa tồn tại và phải tạo lại mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *